Rehabilitering Vest tilbyr spesialisert rehabilitering på vegne av det offentlige. I henhold til avtalen med Helse Vest gis tilbud diagnosegruppene:
  • Langvarig muskel- og bløtdelssmerte 
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett 
  • Revmatologiske sykdommer 
  • Amputasjoner og underekstremiteter
Tor Helge Grønflaten- Vi har 30 døgnplasser og 10 dagbaserte rehabiliteringsplasser. I 2019 brukte vi kapasiteten fullt ut og 561 deltagere gjennomførte i 2019, forteller enhetsleder Tor Helge Grønflaten (bildet).
 
Teamet jobber tverrfaglig ut i fra en biopsykososial tilnærming, og tett sammen med deltagerne som kommer til rehabilitering hos oss. Det betyr at deltakerne bidrar til å utforme sin egen rehabiliteringsplan.
 
- Deltakeren er den fremste spesialisten på seg selv, og vi trenger den kompetansen for å tilpasse tilbudet så godt som mulig, og legge en plan for oppholdet. Det er deltakerens forventninger, behov og mål som danner grunnlaget for denne planen, forklarer enhetslederen.
 

Endringsprosess avgjørende for varig forbedring

Fokus er på hele livssituasjonen, og griper fatt i deltakerens ressurser og muligheter. For å sikre varig forbedring i både medisinsk tilstand og opplevd helse, må det gjerne en livsstilsendring til. Det er krevende, og det er viktig at deltagerne tenker gjennom hva en ønsker å oppnå i løpet av oppholdet.
 
Rehabilitering i 5 trinn:
1 2 3 4 5
Erkjennelse av årsak og mulighet for endring Mål og delmål for rehabiliteringen Rehabiliteringsplan gjør deltager i stand til å jobbe systematisk for å nå målene Gjennomføring av tiltak basert på tilpasset trening og kunnskap Evaluering og veien videre sammen settes opp

Rehabilitering Vest følger også opp alle deltagerne med en samtale 3 måneder etter utreise for å hjelpe deltagerne med å opprettholde de gode resultatene av oppholdet.

Døgn- og dagrehabilitering

Fra oppstarten hadde Rehabilitering Vest 20 plasser til døgnopphold. Ved utvidelsen i 2015 fikk selskapet avtale om 10 nye døgnplasser og 10 dagplasser.
 
- Vi kan i prinsippet ta inn pasienter fra hele Helse Vest, men hovedvekten kommer fra Rogaland og det tidligere Hordaland. Døgnplassene er det vanligste og sikre er likeverdig tilbud uansett bosted og fysisk tilstand, sier enhetsleder Grønflaten.
 
Dagplassene ble en viktig nyvinning for personer lokalt i regionen. Det er et viktig tilbud som gjør at rehabiliteringen kan gjennomføres også for personer som for eksempel har forsørgeransvar. Plassene gir også mulighet til å kombinere rehabiliteringen med andre fritidsaktiviteter og for eksempel organisasjonsliv.
 
- En vesentlig del av våre rehabiliteringsprogram er aktivitet, deltagelse og mestring. Dagtilbudet gjør at rehabiliteringen kan gå hånd i hånd med deltagelse og mestring også på andre arenaer. Det har vist seg å ha god effekt for mange deltagere, avslutter Grønflaten.