Mange lever med langvarige smerter og utmattelse som kan gjøre det utfordrende å mestre hverdagen. Med riktig veiledning og opptrening kan livskvaliteten bedres og mulighet for å deltagelse sosialt og i arbeid/skole forbedres.

Det aktuelle tilbudet omfatter følgende diagnosegrupper: 

 • Amputasjoner underekstremiteter 
 • Revmatologiske sykdommer 
 • Langvarig muskel og bløtdelssmerte 
 • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett 

Rehabiliteringsoppholdet starter med en tverrfaglig kartlegging av dine egne mål og ønsker, og ditt funksjonsnivå. Med utgangspunkt i denne kartleggingen tilpasses behandlingstilbudet og vi lager en rehabiliteringsplan. Vi har fokus på mestring av livet med langvarige smerter, økt livskvalitet og deltagelse sosialt og i arbeid/skole gjennom å opprettholde og forbedre funksjonsnivå, øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av livssituasjonen. Du følges opp av et tverrfaglige team som består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.   

Rehabiliteringsoppholdet har en varighet på 3 uker, og kan gis både som dag- og døgnrehabilitering, avhengig av hvor du bor. For å kunne nyttiggjøre deg av tilbudet må du være selvhjulpen. Tilbudet er for voksne over 18 år. Rehabiliteringsprosessen skal styrke dine egne ressurser og muligheter, slik at du kan fortsetter prosessene hjemme.

Vi vektlegger også samhandling med kommunehelsetjenesten, brukerorganisasjoner og eventuelt andre instanser/tjenesteytere, som del av et helhetlig forløp. Det skrives en tverrfaglig rapport etter oppholdet som blir sendt til deg og din fastlege. Du får en oppfølgingssamtale over telefon 3 måneder etter utskrivelse.  

Tilbudet vårt består av: 

 • Tverrfaglig kartlegging og vurdering 
 • Individuell rehabiliteringsplan 
 • Daglige treningsøkter i grupper med individuell tilpasning 
 • Individuelt treningsprogram med veiledning fra fysioterapeut 
 • Undervisning i relevante tema som f. eks kost og ernæring, søvn og smertemestring 
 • Gruppetrening i varmtvannsbasseng 
 • Turer i friluft