Kreftsykdom og behandling kan være en stor påkjennelse, fysisk og psykisk. Flere opplever endringer i funksjonsnivå, smerter og fatigue som gjør det utfordrende å mestre hverdagen og komme videre i livet. Oppholdet er aktuelt både for deg som nylig har vært gjennom sykdom og behandling, og for deg som sliter med langvarige seneffekter av sykdom og behandling.

Rehabiliteringstilbudet til kreftpasienter vil følge retningslinjer gitt i Nasjonal kreftstrategi – «Å leve med kreft»- 2018-2022 . Her slås det fast at rehabilitering skal være en del av pasientforløpet for kreftpasienter, og rehabilitering er inkludert i de nasjonale pakkeforløpene for kreft.

Rehabiliteringsoppholdet starter med en tverrfaglig kartlegging av dine egne mål og ønsker, og ditt funksjonsnivå. Med utgangspunkt i denne kartleggingen tilpasses behandlingstilbudet og vi lager en rehabiliteringsplan. Vi har fokus på mestring av livet med langvarige smerter, økt livskvalitet og deltagelse sosialt og i arbeid/skole gjennom å opprettholde og forbedre funksjonsnivå, øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av livssituasjonen. Du følges opp av et tverrfaglige team som består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Rehabiliteringsoppholdet har en varighet på 3 uker, og kan gis både som dag- og døgnrehabilitering, avhengig av hvor du bor. For å kunne nyttiggjøre deg av tilbudet må du være selvhjulpen. Tilbudet er for voksne over 18 år. Rehabiliteringsprosessen skal styrke dine egne ressurser og muligheter, slik at du kan fortsetter prosessene hjemme. Vi vektlegger også samhandling med kommunehelsetjenesten, brukerorganisasjoner og eventuelt andre instanser/tjenesteytere, som del av et helhetlig forløp. Det skrives en tverrfaglig rapport etter oppholdet som blir sendt til deg og din fastlege. Du får en oppfølgingssamtale over telefon 3 måneder etter utskrivelse.

Tilbudet vårt består av:

  • Tverrfaglig kartlegging og vurdering
  • Individuell rehabiliteringsplan
  • Daglige treningsøkter i grupper med individuell tilpasning
  • Individuelt treningsprogram med veiledning fra fysioterapeut
  • Undervisning i relevante tema som f. eks kost og ernæring, søvn og smertemestring
  • Gruppetrening i varmtvannsbasseng
  • Turer i friluft