All nødvendig medisinsk utredning og behandling skal være gjort i forkant av rehabilitering. Rehabilitering er noe annet enn for eksempel rekonvalesens, behandling, og pleie og omsorg.

Definisjon av habilitering og rehabilitering fra 1.mai 2018, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 :

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

Ressurser og begrensninger

I rehabilitering legger man spesielt vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet, og opplevd livskvalitet.

Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet. Målet er å oppnå best mulig funksjon fysisk, psykisk og sosialt ut fra personens ønsker og ressurser.

Resultatet av rehabiliteringsprosessen er helt avhengig av personens aktive medvirkning for å lykkes. Det forutsetter at personen får tilstrekkelig informasjon og motiveres for å delta gjennom hele rehabiliteringsprosessen. Familie og sosialt nettverk er for mange en viktig ressurs og kan medvirke til et godt resultat.

Spesialisert tverrfaglig sammensetning

Et godt rehabiliteringsopphold forutsetter tverrfaglig tilnærming og basert på en biopsykososial kartlegging iverksettes tiltak.

Den tverrfaglige sammensetningen ved Rehabilitering Vest består av fysioterapeuter, leger, sykepleier, sosionom, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, hjelpepleier, helsesekretær og servicemedarbeider. 

Vi samarbeider med andre i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ved behov.