Vårt team består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, leger, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleiere i tillegg til andre støttefunksjoner. Flere ansatte har spesialisert etter- og/eller videreutdanning.

Teamet jobber tverrfaglig ut i fra en biopsykososial tilnærming, og tett sammen med de som kommer til rehabilitering hos oss. Det betyr at også deltakerne bidrar til å utforme tilbudet. Deltakeren er den fremste spesialisten på seg selv, og vi trenger den kompetansen for å tilpasse tilbudet så godt som mulig og legge en plan for oppholdet. Det er deltakerens forventninger, behov og mål som danner grunnlaget for denne planen.

Vi ønsker å ha fokus på hele livssituasjonen, og gripe fatt i deltakerens ressurser og muligheter. Det er derfor viktig å tenke grundig gjennom hva man ønsker å oppnå i løpet av oppholdet hos oss, og at man deltar aktivt i å utarbeide behandlingsplanen, og bidrar til å justere den underveis.

Vi samarbeider med andre i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ved behov.

Lege

Alle får en legeundersøkelse en av de første dagene. Det innebærer en gjennomgang av den medisinske historien, medisinbruk, og forhold som kan ha betydning for oppholdet. Sykemelding for oppholdet kan skrives ut ved behov.

Legen vurderer om man skal ta spesielle hensyn under trening, og samarbeider tett med de andre i det tverrfaglige teamet. Legen har også ukentlig undervisning.
Utredning er ikke en del av tilbudet, utføres kun ved akutte hendelser ved behov. Resepter på medisiner og medisinsk utstyr bør man helst få fra fastlegen som har hovedansvar for pasientoppfølgningen.

Det er ikke legetjeneste på kveld og natt eller i helgene. Hvis man blir syk utenfor vanlig arbeidstid, på kveldstid eller helg, tar man kontakt med helsepersonellet som er på vakt, og vurderer om man må til legevakten, eller om det kan vente til neste arbeidsdag.

Sykepleier

Sykepleierne har det sykepleiefaglig ansvaret under oppholdet. En av oppgavene er å bistå deltakere med funksjonssvikt, med fokus på at deltaker i størst mulig grad skal mestre hverdagen selvstendig.

Sammen med ergoterapeutene og sosionom har de koordinatoransvar for deltakere. Sykepleierne har daglig møte med ansvarlig lege ved avdelingen, og utfører/iverksetter tiltak. Ved utreise koordinerer sykepleierne den videre oppfølgingen av hjemmebaserte tjenester, om det foreligger et behov for dette.

Fysioterapeut

Alle deltakere får en fysioterapeut som følger dem gjennom oppholdet. En av de første dagene foretar fysioterapeuten en funksjonsundersøkelse, og legger opp et personlig egentreningsprogram ut fra deltakerens behov og muligheter. Fysioterapeut gjennomgår treningsprogrammet sammen med deltaker i forbindelse med egentrening. Under egentrening er fysioterapeut tilstede for veiledning. Fysioterapeutene har også undervisning, og står for instruksjon av trening i sal og basseng.

Før hjemreisen gjør fysioterapeuten en re-test og vurderer utviklingen under oppholdet, samt gir råd og veiledning om veien videre etter utskrivelsen. Fysioterapeuten skriver en utfyllende rapport, som man kan ta med til fysioterapeut på hjemstedet hvis det er aktuelt.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter bidrar til deltagelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser. Hva er viktige aktiviteter i livet ditt- og hvordan vil du delta? Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse og støtter deretter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter.
Ergoterapeutene ved Rehabilitering Vest veileder i aktivitetsregulering: Det å oppnå balanse i hverdagen mellom de aktivitetene en må, bør og har lyst til å utføre. Målet er å skape en bevissthet omkring egen hverdag, og å se muligheter for endring.
For deltakere som har utfordringer med redusert håndfunksjon kan det være aktuelt for ergoterapeuten å kartlegge og veilede ifht mestring av daglige aktiviteter.

Sosionom

Sosionomen jobber med sosiale forhold, støtteordninger i hjelpeapparatet, muligheter og rettigheter i arbeidslivet og dagliglivet. Sosionomen kan gi råd og veiledning om arbeidsliv, familieliv og andre sosiale forhold. Sosionomen kan være behjelpelig med å søke om ulike støtteordninger, og etablere kontakt med hjelpeinstanser i kommunen.

Sosionomen har undervisning om muligheter og rettigheter i hjelpeapparatet, og individuelle samtaler med de som har mål knyttet opp mot dette i målplanen.

Klinisk ernæringsfysiolog

Vår kliniske ernæringsfysiolog har ansvar for, i nært samarbeid med medisinsk faglig lege, å kartlegge kosthold samt veilede individuelt til de som har målsetning knyttet opp mot kost og ernæring.

Ernæringsfysiologen har ukentlig undervisning i ulike tema. Har også en veiledende funksjon i tilbudet om praktisk kostholdsveiledning og matlaging i eget treningskjøkken for deltakere.

Servicemedarbeider/hjelpepleier

Deltar med tilrettelegging for inn- og utskriving av deltakere, renhold, praktiske funksjoner og tilrettelegging. Servicemedarbeideren har også badevaktfunksjon under bassengtreninger og deltar på ukentlige turer.

Helsesekretær

Helsesekretærene tar seg av søknader, betaling for opphold, bestilling av reise m.m., både før og under oppholdet. De tar imot nye deltakere og viser dem rundt, og er behjelpelig underveis i oppholdet med ulike praktiske ting. Deltar også på turer og andre aktiviteter.

Andre samarbeidspartnere

Sykehusprest

Trenge du noen å snakke med? Prestetjenesten ved Revmatismesjukehuset er et tilbud til brukere, pasienter, pårørende og ansatte. Presten har taushetsplikt, og samtalene blir heller ikke notert i noen journaler. Presten har undervisning for brukere enkelte dager, - men kan kontaktes for samtale alle dager via betjeningen på sykehuset.
Sykehuspresten har foruten undervisning samtaler med de som trenger støttesamtaler i ulike livssituasjoner, rådgivning, motivering, sorgarbeid og krisehjelp.
I samtalene kan en reflektere sammen og dele opplevelser og tanker som kan være tunge å gå med alene. Presten er en livshjelper og et medmenneske som har tid å lytte.
Sykehuspresten har vakttjeneste og kan nås hele døgnet.

Farmasøyt

Har undervisning i legemiddelhåndtering hver 3. uke.